Projekty

Seznam projektů:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Bakovského potoka (2018-2019)

Popis

Analýza odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka je zpracována pro Povodí Vltavy s.p. V rámci prioritní osy 1, specifického cíle 1.4 je v OPŽP, výzva č. 83 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) možné podpořit preventivní protipovodňové opatření pro Metropolitní oblasti.

V rámci Aktivity 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření jsou podporovány tyto typy projektů:

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem

Projekt byl zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Bakovského potoka, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření. Potřebnost projektu spočívá v:

 • komplexním řešení problematiky vody v krajině,
 • nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky,
 • navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku,
 • vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých protipovodňových opatření,
 • navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách,
 • vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření,
 • zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.
 • řešení problematiky vnitřních (městských) vod.
 • analýza dopadu a vhodnosti nádrž navržené v LAP nad Velvary

Fotografie

Velvary vlečka a uzavřené inundační území Bakovského potokaVelvary vlečka a uzavřené inundační území Bakovského potoka
Torzo vzdouvacího zařízení na Bakovském potoce navržené k odstraněníTorzo vzdouvacího zařízení na Bakovském potoce navržené k odstranění
Možná lokalita pro suché nádrže nebo poldru na Bakovském potoce mezi obcemi Sazená – ChržínMožná lokalita pro suché nádrže nebo poldru na Bakovském potoce mezi obcemi Sazená – Chržín
Potenciální umístění nádrží na Bakovském potoce a Červeném potoce nad VelvaryPotenciální umístění nádrží na Bakovském potoce a Červeném potoce nad Velvary

Odvození měrných křivek v měrných profilech Krusičany (Tloskovský potok) a Senohraby (Kunický potok) - 2018

Popis

Požadavek na detailní měření ve dvou definovaných profilech definoval zadavatel Povodí Vltavy s.p. především z důvodů aktualizace dat a v případě Kunického potoka vyšší mírou nejistoty, která vycházela z vyšší nejistoty geodetických dat popisující malý vodník tok – Kunický potok. Na Kunickém potoce bylo nezbytné aktualizovat měrnou křivku průtoku z důvodu úpravy prahu ve dně. Vodočetné profily a lokality pro průběžné měření byly vybrány pracovníky dispečinku PVL a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v této zprávě pod tab. 1.

Předmětem díla byla konstrukce měrných křivek průtoku ve dvou měrných profilech na vodních tocích na základě hydrotechnických výpočtů matematických modelů sestavenými nad zájmovými úseky toku a hydrometrických měření průtoku v období plnění zakázky v počtu podle aktuální hydrologické situace, nejméně tří měření. Měrné profily: Krusičany a Senohraby – mostek pod tunelem.

ČísloNázev lokalityTokSouřadnice
1KrusičanyTloskovický p.49°48'19"N14°36' 54"E
5Senohraby - tunelKunický p.49°53'59.348"N14°43'35.347"E
Tab. 1 Lokality měrných profilů podle zadání SoD.

Vybrané měrné profily jsou vesměs uzávěrovými profily dílčích povodí významných malých vodních toků ve správě Povodí Vltavy, s.p., resp. Lesů ČR. V tomto území středního Posázaví se zpracovávají studie odtokových poměrů a zvažuje se výstavba protipovodňových opatření (PPO) a přírodě blízké protipovodňová opatření (PB PPO), které by měly snížit přímé odtoky z dílčích povodí. Ve vybraných profilech byly instalovány měřící jednotky pro průběžné snímaní hladin s data-sběrnou jednotkou. Většina průtokových měření v hydrologickém roce 2018, který byl extrémní z hlediska průtokových, byla provedena pro extrémně nízké vodní stavy a průtoky. Pro vyšší průtoky byl použit v obou profilech sestavený matematický model.

Fotografie

Obr.1 Sestava Stream Pro při měření na malých vodních tocích, a) měření v profilechObr.1 Sestava Stream Pro při měření na malých vodních tocích, a) měření v profilech
Obr.1 Sestava Stream Pro při měření na malých vodních tocích, b) průběžné měřeníObr.1 Sestava Stream Pro při měření na malých vodních tocích, b) průběžné měření